Artikel 1: Verbintenissen van partijen

1. De Verkoper gaat de verplichting aan het onroerend goed te leveren overeenkomstig artikel 1582 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De Koper heeft de verplichting het onroerend goed in ontvangst te nemen en er de prijs van te betalen, overeenkomstig artikel 1650 en volgende van hetzelfde wetboek.

2. De door de wet van 9 juli 1971, gewijzigd door de wet van 3 mei 1993, tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, aan het Burgerlijk Wetboek aangebrachte afwijkingen, zijn in het verkoopcontract opgenomen.

3. Behoudens deze die betrekking hebben op de voltooiingswaarborg, blijven alle beschikkingen van dit lastenboek van toepassing zelfs indien de Koper zou verzaken aan de voordelen van voormelde wet.

4. Door het enkele feit van het ondertekenen van de verkoopovereenkomst, verbindt de Koper zich hoofdelijk en ondeelbaar met zijn rechthebbenden en – verkrijgenden ten welke titel ook, tot het naleven van de beschikkingen van dit lastenboek.

5. De Koper die verklaart te kopen voor rekening van een derde voor wie hij zich sterk maakt, blijft persoonlijk onder dezelfde hoofdelijkheid en ondeelbaarheid verbonden tot op het moment dat de derde zal voldaan hebben aan al zijn verplichtingen.

Artikel 2: Plannen

1. Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast, de aannemer/promotor echter kan ten allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden.

2. De plannen van het appartement welke aan de Koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de huizen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen.

3. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen.

4. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op een of andere wijze zouden wijzigen.

 

5. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als "circa" maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen.

 Artikel 3: Controle op uitgevoerde werken en technische studies

1. Het ereloon van de architect en de ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde architect en ingenieur, zijn ten financiële laste van de koper.

 Artikel 4: Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen

1. De Koper stelt de aannemer/promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de aannemer/promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel.

2. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de aannemer/promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de aannemer/promotor inzake keuze van materialen, kleuren enz. ..., zijn appartement met standaard keuzes af te werken.

3. De aannemer/promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige of betere kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de aannemer/promotor meent dat deze wijzigingen de privatieve/ gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de aannemer/ promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enz., behoudens voor de materialen die door de kopers worden gekozen in functie van de afwerking van hun privatieve delen.

4. In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming "handelswaarde" gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, incl. btw, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld.

 Artikel 5: Wijzigingen door de kopers

1. Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn woning), kan dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor/architect hierover zijn akkoord geeft.

2. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot verlengingen van de uitvoeringstermijn. Wijzigingen die het uitwendige van gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk.

3. Het is de Koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (wel te verstaan voor de voorlopige oplevering). De koper is steeds verplicht zijn materialen te kiezen bij de door de bouwheer gekozen of vooropgestelde leveranciers.

4. Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De aannemer/promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn.
Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.
Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Kopers aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de architect en/of aannemer/promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de aannemer/promotor, de hoofdaannemer. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.
In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend.

 Indien de koper opteert voor plaatsing van parket of ander vochtgevoelige vloermaterialen kan de plaatsing hiervan slechts uitgevoerd worden mits het respecteren van de nodige droogtermijnen. Uitvoering voor deze datum ontslaat de aannemer/promotor van zijn verantwoordelijkheid op de goede uitvoering hiervan.

Artikel 6: De opleveringen

1. Opleveringsprognose
De uiterste datum voor levering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen dat in de verkoopsovereenkomst wordt vermeld. Naarmate het gebouw vordert kunnen opleveringsprognoses worden aangegeven. Deze blijven echter steeds onderhevig aan weerverlet. Bij verkoop van de huidige woning / appartement of opzeg van de huurwoning doet de eigenaar er goed aan om in de koopakte een clausule op te nemen waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld.

2. Inspectie
Wanneer het appartement gereed is, krijgt eigenaar een uitnodiging om samen met de ondernemer de woning te inspecteren voor oplevering.

3. Voorlopige oplevering
Deze wordt gehouden bij bovenvermelde inspectie van het appartement, in aanwezigheid van aannemer, architect en promotor. Er wordt zonodig een lijst opgesteld van nog uit te voeren werken. Kleinere opmerkingen die de normale bewoonbaarheid van het appartement niet storen, zijn geen reden tot weigering van de oplevering. Na voorlopige oplevering, en betaling van alle facturen, zal de sleuteloverdracht gebeuren.

4. Definitieve oplevering
Deze vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering. Tijdens dit jaar moeten de opmerkingen die tijdens de voorlopige oplevering werden genoteerd volledig uitgevoerd en opgelost zijn.

Artikel 7: Wijzigingen aan het gebouw – Nazicht

1. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor aan de plannen wijzigingen toe te brengen die nuttig of nodig zouden zijn, hetzij om deze in overeenstemming te brengen met de aanwending van nieuwe (gelijkwaardige) materialen, hetzij om artistieke, technische, wettelijke of reglementaire redenen.

2. Wijzigingen, welke niet meer dan vijf procent aan de waarde of de afmetingen van het in min of meer toebrengen, geven geen aanleiding tot verrekening.

3. De Verkoper heeft eveneens recht wijzigingen aan het bestek aan te brengen omwille van artistieke of technische redenen: deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn van economische noodwendigheden – ontbreken op de markt van de voorziene materialen, kwaliteitsverandering der leveringen, leveringstermijn onverenigbaar met de vooruitgang der werken, enz. – of voortvloeien uit de afwezigheid, tekortkoming of faling van de aangestelde aannemer of onderaannemer, enz. of het gevolg zijn van bestuurlijke beslissingen.

4. Enkel de architect zal beslissen over de uitvoerbaarheid van door de Koper gevraagde wijzigingen. De eventuele wijzigingen die de Koper wenst te zien aanbrengen aan de plannen of het bestek, moeten door de Koper binnen de maand na het ondertekenen van de overeenkomst aan de Verkoper gevraagd worden. Na deze termijn zal geen aanvraag tot wijziging nog in aanmerking worden genomen.

5. De prijs van de door de Koper gevraagde wijzigingen blijft te zijnen laste en zal verhoogd worden met maximum vijftien procent om de coördinatie en controlekosten te dekken.

6. De koper heeft verder het recht de werken te laten nazien, op eigen kosten en risico, door een deskundige naar zijn keuze. Deze kan zich in verbinding stellen met de architect verantwoordelijk voor de werken, bij wie hij alle gewenste inlichtingen kan bekomen. Zijn tussenkomst zal, op straf van uitsluiting, de werken niet mogen verhinderen of vertragen.

Artikel 8: Toegang tot de bouwwerf –Tussenkomst van de koper

1. De Koper zal geen toegang hebben tot de bouwwerf zonder begeleiding van een afgevaardigde van de Verkoper, de toegang wordt op afspraak verleend en gebeurt op uitsluitend risico van de Koper, zonder dat hij enig verhaal kan uitoefenen bij ongeval, om welke reden ook, tegen de Verkoper, zijn afgevaardigde, de aannemers of de architect. De Koper zal zich vooraf aanbieden aan het verkoop – of werfkantoor om zich van de begeleiding door een vertegenwoordiger van de Verkoper te laten verzekeren en om er een document ter ontlasting van de Verkoper te ondertekenen.

2. De Koper zal zijn bemiddeling verlenen op eerste verzoek ter vervulling van mogelijke formaliteiten nodig voor de oprichting van het gebouw, inzonderheid voor de aansluiting van het gebouw op de netten van riolering, water, gas, elektriciteit en zo meer, of formaliteiten die nodig zouden zijn in verband met een commodo en incommodo onderzoek, enz. Door het enkel feit van het ondertekenen van verkoopovereenkomst geeft de Koper volmacht aan de Verkoper om deze formaliteiten, bij gebrek aan tussenkomst, zelf in zijn naam te vervullen.

Artikel 9: Diverse

Eenmaal het goed voorlopig opgeleverd dient de eigenaar zich te gedragen als een goede huisvader en kan schade aan het opgeleverde goed die voortvloeit door een gedrag dat niet als dusdanig wordt aanvaard, ertoe leiden dat de schadelijder geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding bij het ontstaan van gebrek.

Instellingen van elektrische en/of andere toestellen (lichtschakelaars, sectionaalpoorten,…) vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeenschap van eigenaars; de daaruit voortvloeiende klachten kunnen dan ook niet worden aanzien als een gebrek aan het gebouw als dusdanig.
Het is mogelijk dat eenmaal een goed opgeleverd is, de werken aan een ander goed in hetzelfde project blijven doorlopen. De koper dient zich bewust te zijn dat dit enige hinder met zich kan meebrengen en dat hij hiervoor geen aanspraak kan maken op mingenot of schadeloosstelling onder welke vorm dan ook.

Het is mogelijk dat de appartementen afzonderlijk en voor de parkings worden opgeleverd.

In functie van de planning van de algemene aanneming zal door de architect, in samenspraak met de aannemer/promotor een keuze worden gemaakt inzake afwerking van woningen. Voor dit moment zal de koper de mogelijkheid hebben om een eigen keuze van afwerking in te brengen. Daarna zal hij zich moeten neerleggen bij hetgeen reeds is vastgelegd. Het is aan de koper om zich bij de verkoper te vergewissen van de toestand inzake.

De koper zal zijn goed ten gepaste tijd voldoende ventileren. Hiervoor zijn de ramen voorzien van een kipstand. Tevens mogen de aangebrachte roosters niet worden afgeplakt omwille van trek of koude.

Artikel 10: Bekrachtiging van de overeenkomst

1. De verkoopsovereenkomst zal indien door de afgevaardigde van de Verkoper optredend onder voorbehoud van goedkeuring door de directie, met de Koper in drievoud worden ondertekend. Een exemplaar blijft in handen van de Koper.

2. De twee overige exemplaren worden ter goedkeuring aan de directie overgemaakt. Binnen de veertien dagen zal één van de beide exemplaren, zo bekrachtiging tussenkomt, aan de Koper worden teruggezonden na tegentekening door de directie.

3. De directie van de Verkoper is niet verplicht enige uitleg te geven betreffende de reden van weigering van het voorlopig verkoopcontract door haar afgevaardigde ondertekend.

Artikel 11: Kosten

De Koper zal alle kosten, rechten, taksen, BTW, erelonen en eventuele boeten betalen waartoe de verkoop aanleiding geeft. Ter aanvulling wordt de aandacht getrokken op het feit dat registratie geheven wordt op de grondwaarde, en de BTW op de waarde der bouwwerken. Onder bijkomende kosten moet onder meer worden verstaan de tussenkomst in de kosten van aansluiting van elektriciteit, gas, TV-distributie, water en telefonie, evenals in de kosten van de basisakte, de bouwtaks en de gebeurlijke kosten van voorverwarming van het verkochte goed vanaf het verlijden der notariële akte tot bij de voorlopige oplevering.

De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.
Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs :
- BTW, bouwtaks, registratie -en notariskosten, kosten basisakte.
- De definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, telefoon, kabel-TV en riolering.